secretary of the party committee    Presidents
Zhang Songru 1946.02—1946.09 Zhang Xuesi 1946.02—1948.06
Zhang Ruxin 1946.10—1948.07 Zhang Ruxin 1948.07—1952.09
He Xilin 1948.08—1949.10 Cheng Fangwu 1952.10—1958.08
Li Xianmin 1949.11—1952.09 Ding Haochuan 1958.09—1961.08
Cheng Fangwu 1952.10—1959.02 Huang Yanping 1961.09—1964.07
Hu Shaozu 1959.02—1964.04 Ya Ma 1964.08—1968.10 
Huang Yanping 1964.05—1970.12


Che Minqiao 1977.10—1981.01 Liu Guang 1979.10—1981.01
Huang Yanping 1981.02—1983.10 Huang Yanping 1981.02—1983.06
Fan Wanqing 1983.11—1989.09 Hao Shui 1983.07—1986.10
Niu Linzong 1989.10—1993.12 Huang Qichang 1986.11—1992.11
Zhou Jingsi 1994.01—1999.04 Wang Rongshun 1992.12—1998.10
Sheng Liangxi 1999.05—2013.06 Shi Ningzhong 1998.11—2012.04
Yang Xiaohui 2013.06—2023.02 Liu Yichun 2012.04—2023.02
Lan Hengbin 2023.02—2023.07 Xu Haiyang 2023.02—today
Source: University Office    Update: 2023-08-01