secretary of the party committee   Presidents
Zhang Songru 1946.02—1946.09Zhang Xuesi 1946.02—1948.06
Zhang Ruxin 1946.10—1948.07Zhang Ruxin 1948.07—1952.09
He Xilin 1948.08—1949.10Cheng Fangwu 1952.10—1958.08
Li Xianmin 1949.11—1952.09Ding Haochuan 1958.09—1961.08
Cheng Fangwu 1952.10—1959.02Huang Yanping 1961.09—1964.07
Hu Shaozu 1959.02—1964.04Ya Ma 1964.08—1968.10 
Huang Yanping 1964.05—1970.12


Che Minqiao 1977.10—1981.01Liu Guang 1979.10—1981.01
Huang Yanping 1981.02—1983.10Huang Yanping 1981.02—1983.06
Fan Wanqing 1983.11—1989.09Hao Shui 1983.07—1986.10
Niu Linzong 1989.10—1993.12Huang Qichang 1986.11—1992.11
Zhou Jingsi 1994.01—1999.04Wang Rongshun 1992.12—1998.10
Sheng Liangxi 1999.05—2013.06Shi Ningzhing 1998.11—2012.04
Yang Xiaohui 2013.06.—todayLiu Yichun 2012.04—today 
Source: University Office    Update: 2015-05-25